Artikel 1 – Algemeen
Met “onze”, “ons” of “wij” wordt bedoeld NV Callewaert. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onze voorwaarden, die van rechtswege deel uitmaken van de overeenkomst, en die van rechtswege de toepassing van de algemene voorwaarden van de medecontractant uitsluiten. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan ons slechts worden tegengeworpen indien wij er schriftelijk in toegestemd hebben. De medecontractant zal zich nooit op een stilzwijgende toestemming kunnen beroepen.

Artikel 2 - Geldigheidsduur van de offertes
Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Werken uitgevoerd waarvan vooraf geen prijsakkoord tot stand kwam om eender welke reden, hetzij buiten of binnen het contract zullen een afzonderlijke factuur dragen. Deze factuur geldt als akkoord voor uitvoering en prijs. Bij niet-aanvaarding van deze factuur, dient deze binnen de 8 dagen gerekend vanaf de factuurdatum aangetekend en omstandig te worden geprotesteerd, zoniet heeft de opdrachtgever geen recht op betwisting en wordt deze factuur voor echt verklaard.

Artikel 3 - Betaling
Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet- vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 4 - Prijsherziening
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) "P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. 

Artikel 5 - Levering en uitvoering
Alle termijnen van leveringen of uitvoeringen zijn louter indicatief, en gaan nimmer in voordat de order schriftelijk door ons bevestigd en ondertekend is, en alle voor de uitvoering nodige gegevens volledig in ons bezit zijn.
Leveringen of uitvoeringen van een order kan door ons geschieden in gedeelten, naarmate de werken gevorderd zijn en ook in dit geval dienen onze gedeeltelijke of voorlopige facturen binnen de betalingstermijn te worden voldaan. De werf zal steeds toegankelijk zijn voor gelijk welk materieel, onafhankelijk van weersomstandigheden. De opdrachtgever dient te allen tijde deze toegang voor ons te verzekeren, zonder enig aftrek of schadevergoeding wanneer desgevallend schade aan bestaande verhardingen of dergelijke werd veroorzaakt, ook al zijn deze geen eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal instaan voor deze aangebrachte schade, en ons desgevallend vrijwaren ten aanzien van derden.

 

Artikel 6 - Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 7 - Wijzigingen en meerwerken
Alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 8 - Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 9 - Werkdagen en uitvoeringstermijn
Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. In de veronderstelling van een uitdrukkelijk overeengekomen bindende uitvoeringstermijn, kunnen vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad 20 euro per kalenderdag vertraging, met een maximum van 10% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever.

Artikel 10 - Verbreking
Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 11 - Oplevering(en)
Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft. De definitieve oplevering gebeurt 12 maanden na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

 

Artikel 12 - Lichte verborgen gebreken
Gedurende een periode van een jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen de maand vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid m.b.t. producten
De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door normale slijtage, onvoldoende onderhoud of verkeerd gebruik, wijzigingen en/of herstellingen door een derde uitgevoerd. Evenmin zullen wij aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden of een onbepaalde oorzaak.

 Artikel 14 - Overdracht van risico's
De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

 Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending

 Artikel 16 - Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is NV CALLEWAERT, Vaarnewijkstraat 14, 8530 Harelbeke. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe
de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.

 

Artikel 17 - Geschillen
Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de
overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de NV
CALLEWAERT bevoegd.